Наблюдение на птици

Информация за проекта

Описание на портфолиото

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ

Маджарово е едно от най-добрите места в България за наблюдение на птици (бърдуочинг). Нашите водачи отлично познават птиците и с тях ще изпитате истинско удоволствие сред природата на Източни Родопи.

Програмата ще я съобразим изцяло с приоритетните и любими за вас видове. Цена: за водач – 100 лв. Туровете са обиколни и целодневни. За групи до 7 човека, може да се ползва наш транспорт (транспорт на място), при заплащане на стойността на горивото.

НАПРАВЕТЕ САМИ ВАШАТА ПРОГРАМА

Наблюдението на птици може да се комбинира с подхранване за лешоядите, търсене на земноводни и влечуги, посещение на исторически места, запознаване с местни занаяти.

Видове птици, които могат да се видят в Източните Родопи:

* видове с приоритет при наблюдението

** видове, които могат да се видят в Сакар планина (1,5 часа пътуване от района на Маджарово)

Българско название Латинско название
Малък гмурец Tachybaptus ruficollis
Голям корморан Phalacrocorax carbo
Малка бяла чапла Egretta garzetta
Сива чапла Ardea cinerea
Голяма бяла чапла Egretta alba
Нощна чапла Nycticorax nycticorax
Малък воден бик Ixobrychus minutus
Черен щъркел* Ciconia nigra
Бял щъркел Ciconia ciconia
Ням лебед Cygnus olor
Зеленоглава патица Anas platyrhynchos
Лятно бърне Anas querquedula
Осояд* Pernis apivorus
Черна каня Milvus migrans
Морски орел Haliaeetus albicilla
Египетски лешояд* Neophron percnopterus
Белоглав лешояд* Gyps fulvus
Картал* Aegypius monachus
Орел змияр* Circaetus gallicus
Тръстиков блатар Circus aeruginosus
Ливаден блатар Circus pygargus
Късопръст ястреб* Accipiter brevipes
Малък ястреб Accipiter nisus
Голям ястреб Accipiter gentilis
Обикновен мишелов Buteo buteo
Белоопашат мишелов* Buteo rufinus
Малък креслив орел Aquila pomarina
Царски орел ** Aquila heliaca
Скален орел* Aquila chrysaetos
Малък орел* Hieraaetus pennatus
Белошипа ветрушка ** Falco naumanni
Керкенез Falco tinnunculus
Вечерна ветрушка* Falco vespertinus
Орко* Falco subbuteo
Сокол скитник* Falco peregrinus
Тракийски кеклик* Alectoris chukar
Яребица Perdix perdix
Пъдпъдък Coturnix coturnix
Колхидски фазан Phasianus colchicus
Крещалец Rallus aquaticus
Ливаден дърдавец Crex crex
Зеленоножка Gallinula chloropus
Лиска Fulica atra
Речен дъждосвирец Charadrius dubius
Обикновена калугерица Vanellus vanellus
Горски бекас Scolopax rusticola
Голям горски водобегач Tringa ochropus
Див скален гълъб Columba livia
Гълъб хралупар Columba oenas
Гривяк Columba palumbus
Гургулица Streptopelia turtur
Гугутка Streptopelia decaocto
Кукувица Cuculus canorus
Забулена сова Tyto alba
Чухъл Otus scops
Бухал Bubo bubo
Горска улулица Strix aluco
Кукумявка Athene noctua
Горска ушата сова Asio otus
Козодой Caprimulgus europaeus
Алпийски бързолет Tachymarptis melba
Черен бързолет Apus apus
Земеродно рибарче Alcedo atthis
Обикновен пчелояд Merops apiaster
Синявица* Coracias garrulus
Папуняк Upupa epops
Въртошийка Jynx torquilla
Малък пъстър кълвач Dendrocopos minor
Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius
Голям пъстър кълвач Dendrocopos major
Сирийски кълвач Dendrocopos syriacus
Черен кълвач Dryocopus martius
Зелен кълвач Picus viridis
Сив кълвач Picus canus
Дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra
Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla
Качулата чучулига Galerida cristata
Горска чучулига Lullula arborea
Полска чучулига Alauda arvensis
Брегова лястовица Riparia riparia
Скална лястовица Hirundo rupestris
Селска лястовица Hirundo rustica
Червенокръста лястовица Hirundo daurica
Градска лястовица Delichon urbica
Бяла стърчиопашка Motacilla alba
Жълта стърчиопашка Motacilla flava
Полска бъбрица Anthus campestris
Горска бъбрица Anthus trivialis
Червеногърба сврачка Lanius collurio
Черночела сврачка Lanius minor
Червеноглава сврачка Lanius senator
Белочела сврачка ** Lanius nubicus
Орехче Troglodytes troglodytes
Пъстър скален дрозд Monticola saxatilis
Син скален дрозд* Monticola solitarius
Кос Turdus merula
Поен дрозд Turdus philomelos
Имелов дрозд Turdus viscivorus
Червеногръдка Erithacus rubecula
Южен славей Luscinia megarhynchos
Домашна червеноопашка Phoenicurus ochruros
Градинска червеноопашка Phoenicurus phoenicurus
Ръждивогушо ливадарче Saxicola rubetra
Сиво каменарче Oenanthe oenanthe
Испанско каменарче* Oenanthe hispanica
Ориенталско каменарче Oenanthe isabellina
Трустиково шаварче Acrocephalus arundinaceus
Малък маслинов присмехулник* Hippolais pallida
Голям маслинов присмехулник ** Hippolais olivetorum
Елов певец Phylloscopus collybita
Източен планински певец* Phylloscopus orientalis
Буков певец Phylloscopus sibilatrix
Голямо черноглаво коприварче* Sylvia atricapilla
Градинско коприварче Sylvia borin
Голямо белогушо коприварче* Sylvia communis
Малко белогушо коприварче* Sylvia curruca
Ястребогушо коприварче* Sylvia nisoria
Орфеево коприварче* Sylvia hortensis
Малко черноглаво коприварче* Sylvia melanocephala
Червеногушо коприварче* Sylvia cantillans
Сива мухоловка Muscicapa striata
Дългоопашат синигер Aegithalos caudatus
Торбогнездещ синигер Remiz pendulinus
Лъскавоглав синигер Parus palustris
Жалобен синигер* Parus lugubris
Голям синигер Parus major
Син синигер Parus caeruleus
Горска зидарка Sitta europaea
Скална зидарка* Sitta neumayer
Градинска дърволазка Certhia brachydactyla
Жълта овесарка Emberiza citrinella
Зеленогуша овесарка Emberiza cirlus
Скална овесарка* Emberiza cia
Градинска овесарка Emberiza hortulana
Черноглава овесарка* Emberiza melanocephala
Сива овесарка Miliaria calandra
Чинка Fringilla coelebs
Зеленика Carduelis chloris
Щиглец Carduelis carduelis
Обикновено конопарче Carduelis cannabina
Черешарка Coccothraustes coccothraustes
Домашно врабче Passer domesticus
Испанско врабче Passer hispaniolensis
Полско врабче Passer montanus
Розов скорец Sturnus roseus
Обикновен скорец Sturnus vulgaris
Авлига Oriolus oriolus
Сойка Garrulus glandarius
Сврака Pica pica
Чавка Corvus monedula
Посевна врана Corvus frugilegus
Сива врана Corvus corone cornix
Гарван Corvus corax